OG-D120 毒品检测分析仪-手持式

添加时间:

2017年07月28日

OG-D120毒品检测分析仪-手持式的优势


       良好的用户界面,封闭式系统    拥有触摸屏控制,很简洁的数据输入方式    只适用于配套检测试剂联卡

可蓝牙连接热敏打印机    自动判断项目数量    二维码扫描试剂信息,快速方便易于保管

内置电池,可随时随地检测    检测结果上传服务器,或者个人电脑    自动识别检测窗口位置

高速检测:<10秒/张   cv<3%    可wifi在线更新软件    小巧 便携